Factoring Albania

    AL l EN l Webmail 

http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.1gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.2gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.3gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.4gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.5gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.6gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.9gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.10gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.11gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.15gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.21gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.25gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.26gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.30gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.31gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
«
»

Standartet e sjelljes

Standartet e sjelljes:
 
Kodi i sjelljes së AFS-së, është në thjeshtësinë e tij , një përshkrim i sjelljes që kërkohet në mjediset e shërbimeve financiare dhe i atyre që bëjnë pjesë në repertorin e kompanive të sukseshme të faktoringut. Kodi i sjelljes shërben për dy qëllime kryesore: për të mbrojtur reputacionin e shoqërisë dhe të individëve që punojnë në shoqëri.

Kodi Etikës:

Për të siguruar standarde të larta të sjelljes etike, Albanian Factoring Services (AFS) Sh.a. ka miratuar kodin e mëposhtëm të Etikës përqafon vlerat e shprehura në këtë Kod si dhe gjithashtu mbështet respektimin e tyre nga punonjësit e saj:

1. AFS do të aspirojë nivelin më të lartë të etikës profesionale, siç pritet në përgjithësi nga komuniteti i biznesit
2. AFS do të aspirojë në nivelin më të lartë të kompetencës së industrisë përmes edukimit të vazhdueshëm dhe duke ndarë idetë dhe përvojat me të tjerët në industrinë e faktoringut. 3. AFS do të jetë e sinqertë në të gjitha marrëdhëniet e biznesit, duke përfshirë marrëdhëniet me klientët, debitorët e klientëve, huadhënësve, ndërmjetësit dhe të tjerët në industrinë tonë.
4. AFS do të shfrytëzojë dhe mirëmbajë sisteme të sakta kontabiliteti për të ndjekur veprimet e secilit klient.
5. AFS do të trajtojë të gjithë informacionin e klientit si konfidencial. Ky informacion nuk do të zbulohet para asnjë personi ose entiteti, përveçse në drejtimin e klientit ose me urdhër të gjykatës.
6. AFS do ti përmbahet të gjitha ligjeve lokale dhe shtetërore.
7. AFS nuk do të angazhohet në ndonjë aktivitet që përbën ose që krijon një konflikt interesi.
8. AFS do ti trajtojë të gjithë personat në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, pavarësisht nga raca, feja, gjinia, paaftësia, mosha apo origjina kombëtare.
9. AFS do të jetë gjithmonë e sinqertë në standardet publicitare.
10. AFS do të përpiqet të nxisi faktoringun në Shqipëri dhe qëllimet dhe objektivat e saj, si dhe industrinë komerciale financiare si një e tërë, përmes hapësirave arsimore, mundësive të marrëdhënieve me publikun dhe medias.

Parimet e sjelljes:

Cdo sjellje personale dhe profesionale e punonjësve tanë reflektohet mbi AFS-në. Prandaj, sjellja e tyre duhet të jetë, në çdo kohë, e karakterizuar nga një integritet dhe dinjitet shumë i lartë. Udhëzimet e mëposhtme shërbejnë për të krijuar dhe përcaktuar një kornizë për sjelljen profesionale dhe përgjegjësitë që priten nga të gjithë punonjësit e AFS-së:

1.Profesionalizmi - Ushtrimi i një kujdesi profesional në kryerjen e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive dhe përmbushja e të gjitha detyrave me një ndërgjegje dhe kompetencë për të treguar qartë objektivitet në çështjet që ndikojnë në vigjilencën dhe konkluzionet.

2.Konflikti i Interesit – Angazhim vetëm në aktivitete jo në konflikte interesi të organizatës.

3.Njohuri dhe Eksperienca - Punë për të zgjeruar njohuritë personale dhe eksperiencë në industrinë tonë dhe në industritë ku ne shërbejmë. Shkëmbimi i lirë njohurish dhe ekperiencash  me anëtarët e tjerë të AFS.

4.Komunikimi - të sigurojnë komunikim në kohë, të plotë dhe të saktë për personelin e duhur të menaxhimit të të gjitha informacioneve përkatëse të marra për të siguruar vlerësim të saktë të riskut dhe pyetje me ndryshimet apo anomalitë në kohën e duhur.

5.Standardet etike – Shmangnia e të qënit pjesë e një mashtrimi, veprimi të dyshimtë dhe raportim i menjëhershëm tek menaxherët e duhur për njohuri të akteve të tilla.

6.Konfidencialiteti – Respektimi i natyrës konfidenciale i të gjitha informacioneve të marra 

 

Marrëdhënia me klientin: 

1. Konfidencialiteti
– Respektim i natyrës konfidenciale i të gjitha informacioneve të marra në kryerjen e detyrave dhe mospërdorim i këtij informacioni për përfitime personale si dhe as me vetëdije të lejojë çdo person tjetër për ta bërë këtë. Emrat e klientëve tanë nuk janë për t'u diskutuar në praninë e askujt jashtë marrëdhënies së financimit pa leje me shkrim të klientit.
2. Komunikimi
- Të mos largojnë apo keqinformojnë me vetëdije një klient dhe të mos kryejn angazhime përtej autoritetit të tyre në emër të AFS-së.
3. Përgjigje në kohë
– Ti përgjigjen nevojave të klientëve në kohë

Partner Membership

BCR Publishing

   Neourosoft

Kryesore Rreth nesh Ligjore Shërbimet Pyetjet Kontakte                                                                        Te gjitha te drejtat rezervuar © Albanian Factoring 2012