Factoring Albania

    AL l EN l Webmail 

http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.1gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.2gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.3gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.4gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.5gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.6gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.9gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.10gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.11gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.15gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.21gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.25gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.26gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.30gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.31gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
«
»

1. Si funksionon Faktoringu???

FAKTORINGU funksionon me 5 hapa të thjeshta:
I. Biznesi   juaj kryhen  furnizimin me mallra dhe shërbime ndaj blerësve /dhe lëshon rregullisht faturën fiskale për këtë furnizim;

II. Kopja e faturës fiskalë të këtij furnizimi që i përket biznesit, i kalohet Faktorit si garanci;

III. Faktori i jep biznesit tuaj një financim si paradhënie ndaj vlerës së faturës sipas përqindjes që është rënë dakord (psh. rreth 70% - 80% të vlerës totale të faturës me TVSH);

IV. Pas përfundimit të afatit të pagesës së faturës që është pranuar nga palët në kontratën e shitjes, blerësi i shlyen Faktorit vlerën e faturës, siç do të ishte shlyer nromalisht në favorin e biznesit tuaj;

V. Pas shlyerjes së vlerës së faturës nga blerësi, mbyllet financimi, dhe Faktori i paguan biznesit tuaj diferencën e faturës; 

2.A është i ligjshëm Faktoringu?

Po!!!!! - Veprimtaria financiare e Faktoringut është një veprimtari e rregulluar nga Ligji nr. 9630, datë 30.10.2006 “Për Faktoringun”, dhe e mbikqyrur nga Banka e Shqipërisë, dhe të drejtat e detyrimet e ndërsjella përcaktohen qartë në ligj dhe në kontratën e faktoringut. 

3. Cilat janë përfitimet kryesore të biznesit tuaj nga Faktoringu?

Rritje në lilkuiditetin e biznesit tuaj - Duke na kaluar faturat fiskale të furnizimeve që kryhen nga bisnesi juaj, (kreditë e llogarisë klient) që ju kryeni ndajblerësve tuaj , nëpërmjet  Faktoringut  ne mund t’Ju japim një financim si paradhënie ndaj vlerës së faturës, në përqindjen e rënë dakord. Nëpërmjet këtij financimi, Ju do të keni në dispozicion vlera financiare për të përballuar mungesën e likuiditetit nga data e kryerjes së furnizimit, e përgjatë afatit të pagesës së fatures që është rënë dakord në kontratën e shitjes mes Jush dhe blerësit. Rritje në konkurrueshmërinë e biznesit tuaj – Nëse problemi juaj kryesor është kërkesa e vazhdueshme e blerësit për shtyrje të afatit të pagesës përtej kontratës së shitjes, nëpërmjet  Faktoringut , ne mund t’Ju mbështesim të përballoni këtë afat më të gjatë të kërkuar nga blerësi duke Ju dhënë financimin e nevojshëm. Në këtë mënyrë, nëpërmjet  Faktoringut  biznesi Juaj mund të ofrojë terma më të favorshëm tregtar, duke fituar klient të rinj, dhe duke mos rrezikuar humbjen e klientëve në favor të konkrurentit që ofron afate me të gjata pagese. Zgjerim të aksesit në instrumente financimi - Nëse biznesi juaj ka arritur limitet e mundshme të financimit nëpërmjet overdraft-eve bankare , nëpërmjet  Faktoringut , ne Ju ofrojmë akses në një instrument financimi shtesë të leverdisshëm e fleksibël, që Ju mundëson zgjerimin e mëtëjshëm.  Faktoringu  nuk zëvendëson overdraftet apo kreditë bankare, por shton mjetet e financimit që biznesi Juaj mund të përfitojë. Gjithashtu, me rritjen e likuiditetit e fluksit të parasë që Ju garanton  Faktoringu , edhe aksesi në overdrafte a kredi bankare do të jëtë më i lëhtë. Kursim në kohë dhe në kosto administ rat i ve - Nëpërmjet  Faktoringut , ne Ju ofrojmë një manaxhim efiçent të llogarive të arkëtueshme dhe të fluksit të parasë të biznesit tuaj, dhe ju përgatisim raportimet përkatëse, me një kursim të ndjeshëm kohë dhe në kostot administrative që mund të keni. 

4.A lejohet kalimi i vetëm një fature????

Veprimatria financiare e Faktoringut kërkon një qarkullim të vazhdueshëm, dhe biznesi Juaj do të mund të përfitojë plotësisht nga sa më sipër vetëm nëse marrëdhenia Juaj me ne është e vazhdueshme. Kini parasysh së me kalimin e vetëm një fature, nuk do të kemi mundësi t’Ju ofrojmë kushtet me të mira. 

5. A duhet të zbatohet Faktoringu për të gjithë blerësit??

Jo!! Nuk është e detyrueshme që Faktoringu  të zbatohet për të gjithë blerësit e biznesit tuaj. Së bashku do të identifikojmë blerësit përkatës , sipas kushteve komerciale/financiare të rastit. Kini parasysh se me sa më shumë blerës të zbatohet  Faktoringu , aq më shumë mundësi do të na krijohen për t’Ju ofruar kushtet me të mira. 

6. A zbatohet Faktoringu për shitjet në favor të konsumatorit??

Jo!! Faktoringu zbatohet për furnizimet biznes me biznes, dhe nuk zbatohet për shitjen e sendeve dhe/ose shërbimeve, që blihen nga konsumatorët për përdorim personal, familjar ose shtëpiak;

7. A cënohet thelbi i marrëdhënies kontraktore mes Jush dhe blerësit?

Aspak ! ! ! ! ! – Marrëdhenia kontraktore mes Jush dhe blerësit tuaj nuk do të cënohet aspak nga  Faktoringu . I vetmi veprim që kërkohet nga Ju, është të njoftoni me shkrim blerësin tuaj për lidhjen e kontratës së faktoringut, dhe për kalimin e faturave fiskale të shitjeve (kreditë e llogarisë klient) në favorin tonë.

 

8.A kërkohet Hipotekë për Faktoringun?

Jo!!!! – Në ndryshim nga sektori bankar, për përfitimin e financimit nuk kërkohet vendosja e hipotekës në favorin tonë. Nga Ju kërkohet garantimi i seriozitetit të klientit tuaj për pagesën e vlerës së faut rës së kaluar sipas kushteve të rëna dakord. Në varësi të rrethanave, mund të kërkohet edhe vendosja e nje barre siguruese.

 

9.A mund të përdoret Faktoringu edhe për improtet ose eksportet e biznesit tuaj?

Po!!!!! –  Faktoringu  mund të përdoret si brenda vendit, ashtu si dhe për shitjet në eksport apo blerjet tuaja në import. Në rastin e importit të vazhdueshëm të mallrave , nëpërjmet  Faktoringut  biznesi Juaj mund t’i ofrojë palës së huaj garanci të mjaftueshme, në mënyrë të shpejtë, fleksibël më kosto më të ulta se letrat e kreditit bankare. Në rastin e exportit të mallrave, nëpërjmet  Faktoringut në mund t’ju ofrojmë me kosto konkuruese, një paradhënie dhe një garanci për pagesën e çmimit të shitjes nga blerësi i huaj.

 

10. A mund të financojë Faktoringu edhe borxhet e vjetra???

Jo! –  Faktoringu  nuk ka për qëllim të financojë borxhin e keq egzistues të biznesi t tuaj . Gjithësesi , në kuadër të manaxhimit të llogarive të arkëtueshme dhe të fluksit të parasë të biznesit tuaj, nëpërmjet një marrëveshje të veçantë sipas rastit , përkrah ofrimi t të shërbimeve të Faktoringut , mund t’ju ofrojmë dhe shërbimin e mbledhjes së borxhit të keq. 

 

11. Cfarë kostosh ka Faktoringu????????

  Shpërblimi i faktorit përbëhët nga tarifat e shërbimit dhe interesi për shumat e financuara.

Tarifat e Shërbimit Financiar 

Tarifat e shërbimit financiar të Faktoringut përbëhen normalisht nga tarifa në përqindje me vlerën e faturës (psh. 0.5% - 2.5%) dhe një tarifë fikse për faturë. Tarifat e zbatueshme do të varen nga volumi/numri total i faturave që qarkullohen, dhe nga kohëzgjatja e rrgullshmëria e pagesave të blerësve. Pasi të kemi analizuar sa më sipër, tarifat e propozuara do të diskutohen e pranohen prej Jush.

 Interesi për Financimin 

Norma e interesit që do të zbatohet nga ne për financimin e faturave tuaja , është e ndryshueshme në bazë t ë monedhës e kushteve të tregut. Ne do t’Ju njoftojmë paraprakisht çdo ndryshim në normën e interesit , që diktohet nga ndryshimet e tregut monetar, dhe do ju japim mudnësinë të tërhiqeni nga kontrata pa penalitete shtesë. Në çdo rast, ju garantojmë se norma e interesit që do të zbatohet nga ne për financimin e faturave tuaja do të jetë konkuruese me normat e tregut.

 
Partner Membership

BCR Publishing

   Neourosoft

Kryesore Rreth nesh Ligjore Shërbimet Pyetjet Kontakte                                                                        Te gjitha te drejtat rezervuar © Albanian Factoring 2012